Ta strona jest obsługiwana przez MioMat (MIOLIFE,s.r.o.). W całej witrynie terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do firmy MioMat. MioMat oferuje tę stronę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne na tej stronie dla Ciebie, użytkownika, pod warunkiem zaakceptowania przez Ciebie wszystkich warunków, zasad i uwag określonych w niniejszym dokumencie.

Odwiedzając naszą stronę i/lub dokonując na niej zakupów, korzystasz z naszej „Usługi” i wyrażasz zgodę na przestrzeganie poniższych warunków („Warunki Korzystania z Usługi”, ” Regulamin”), w tym dodatkowych warunków i zasad, o których mowa w niniejszym dokumencie i/lub dostępnych za pośrednictwem hiperłącza. Niniejsze Warunki korzystania z usługi dotyczą wszystkich użytkowników witryny, w tym użytkowników bez ograniczeń będących przeglądającymi, sprzedawcami, klientami, kupcami i/lub autorami treści.

Przed uzyskaniem dostępu do naszej witryny lub rozpoczęciem korzystania z niej należy dokładnie zapoznać się z niniejszymi Warunkami Korzystania z Usługi. Uzyskując dostęp do jakiejkolwiek części witryny lub korzystając z niej, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków Korzystania z Usługi. Jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki tej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do witryny ani korzystać z żadnych usług. Jeśli niniejsze Warunki Korzystania z Usługi są uważane za ofertę, jej przyjęcie jest wyraźnie ograniczone do niniejszych Warunków Korzystania z Usługi.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia dodane do obecnego sklepu również podlegają Warunkom Korzystania z Usługi. Z najbardziej aktualną wersją Warunków Korzystania z Usługi można zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszego Regulaminu poprzez publikację aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Obowiązkiem użytkownika jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z witryny lub dostęp do niej po wprowadzeniu zmian oznacza akceptację tych zmian.

SEKCJA 1 – REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Wyrażając zgodę na niniejszy Regulamin, użytkownik oświadcza, że jest co najmniej pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania, lub że jest w pełni pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania i wyraża zgodę na korzystanie z niniejszej witryny przez osoby niepełnoletnie pozostające pod jego opieką.

Użytkownik nie może wykorzystywać naszych produktów do celów niezgodnych z prawem lub niedozwolonych, a także nie może podczas korzystania z Serwisu naruszać jakichkolwiek praw obowiązujących w jego jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich).
Nie wolno przesyłać żadnych robaków, wirusów ani innych kodów o charakterze destrukcyjnym.
Naruszenie lub pogwałcenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług.

SEKCJA 2 – WARUNKI OGÓLNE

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług każdemu użytkownikowi z dowolnego powodu w dowolnym czasie.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego treści (z wyłączeniem informacji o karcie kredytowej) mogą być przesyłane w sposób niezaszyfrowany i obejmować (a) przesyłanie przez różne sieci oraz (b) zmiany mające na celu dostosowanie do wymagań technicznych łączących się sieci lub urządzeń. Informacje o kartach kredytowych są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieć.
Użytkownik zobowiązuje się nie reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać żadnej części Usługi, korzystania z Usługi, dostępu do Usługi ani żadnych kontaktów na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest Usługa, bez wyraźnej pisemnej zgody z naszej strony.

Nagłówki użyte w niniejszej umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie ograniczają ani w żaden inny sposób nie wpływają na niniejszy Regulamin.

SEKCJA 3 – DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione w tej witrynie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały zamieszczone w tej witrynie służą wyłącznie do celów informacyjnych i nie należy na nich polegać ani wykorzystywać ich jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez skonsultowania się z pierwotnymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Użytkownik korzysta z materiałów zamieszczonych w niniejszej witrynie na własne ryzyko.

Niniejsza witryna może zawierać pewne informacje archiwalne. Informacje te, siłą rzeczy, nie są aktualne i służą wyłącznie jako źródło informacji. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zawartości niniejszej witryny w dowolnym czasie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania żadnych informacji znajdujących się na naszej witrynie. Użytkownik zgadza się, że jest odpowiedzialny za monitorowanie zmian w naszej witrynie.

SEKCJA 4 – MODYFIKACJE USŁUG I CEN

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub treści) w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

SEKCJA 5 – PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy)

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie w Internecie za pośrednictwem witryny. Te produkty lub usługi mogą występować w ograniczonych ilościach i podlegają zwrotowi lub wymianie wyłącznie zgodnie z naszymi Zasadami Zwrotu.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby kolory i obrazy naszych produktów wyświetlane w sklepie były jak najdokładniejsze. Nie możemy zagwarantować, że kolory wyświetlane na monitorze komputera będą wierne.

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub Usług dowolnej osobie, regionowi geograficznemu lub jurysdykcji. Możemy korzystać z tego prawa w poszczególnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym czasie i bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania sprzedaży dowolnego produktu w dowolnym momencie. Wszelkie oferty dotyczące jakichkolwiek produktów lub usług przedstawione na tej stronie są nieważne w miejscach, w których jest to zabronione.

Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez użytkownika spełni jego oczekiwania, ani że wszelkie błędy w Serwisie zostaną naprawione.

SEKCJA 6 – DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ROZLICZEŃ I KONTA

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji każdego zamówienia złożonego przez użytkownika. Firma może, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą dotyczyć zamówień złożonych przez lub w ramach tego samego konta klienta, tej samej karty kredytowej i/lub zamówień korzystających z tego samego adresu rozliczeniowego i/lub wysyłkowego. W przypadku wprowadzenia przez nas zmian lub anulowania zamówienia, możemy podjąć próbę powiadomienia o tym fakcie, kontaktując się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty e-mail i/lub adresu rozliczeniowego/numeru telefonu podanego w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazu składania zamówień, które według naszej wyłącznej oceny wydają się być składane przez handlowców, sprzedawców lub dystrybutorów.

Użytkownik zobowiązuje się do podawania aktualnych, kompletnych i dokładnych informacji o zakupie i koncie w przypadku wszystkich zakupów dokonywanych w naszym sklepie. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego aktualizowania danych dotyczących konta i innych informacji, w tym adresu e-mail oraz numerów kart kredytowych i dat ich ważności, abyśmy mogli zrealizować transakcje i skontaktować się z użytkownikiem w razie potrzeby.

Aby uzyskać więcej szczegółów, zapoznaj się z naszymi Zasadami dotyczącymi zwrotów.

SEKCJA 7 – NARZĘDZIA OPCJONALNE

Możemy zapewnić użytkownikowi dostęp do narzędzi stron trzecich, których nie monitorujemy, nie kontrolujemy ani nie mamy na nie wpływu.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi „w stanie, w jakim są” i „w miarę dostępności”, bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez jakiegokolwiek poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej lub związanej z korzystaniem przez Użytkownika z opcjonalnych narzędzi stron trzecich.

Użytkownik korzysta z opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem witryny całkowicie na własne ryzyko i według własnego uznania, a także powinien upewnić się, że zapoznał się z warunkami, na jakich narzędzia są dostarczane przez odpowiednich dostawców zewnętrznych, i że je akceptuje.

Możemy również w przyszłości oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem strony internetowej (w tym udostępniać nowe narzędzia i zasoby). Takie nowe funkcje i/lub usługi będą również podlegać niniejszym Warunkom Korzystania z Usług.

SEKCJA 8 – ŁĄCZA DO STRON TRZECICH

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszego Serwisu mogą zawierać materiały pochodzące od stron trzecich.
Łącza stron trzecich znajdujące się na tej stronie mogą kierować użytkownika na strony internetowe stron trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za sprawdzanie lub ocenę ich zawartości lub dokładności, nie gwarantujemy i nie ponosimy odpowiedzialności za materiały lub witryny internetowe osób trzecich ani za żadne inne materiały, produkty lub usługi osób trzecich.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub uszkodzenia związane z zakupem lub korzystaniem z towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji dokonywanych w związku z witrynami internetowymi osób trzecich. Prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami i praktykami stosowanymi przez strony trzecie oraz upewnienie się, że je rozumiesz, zanim przystąpisz do jakiejkolwiek transakcji. Reklamacje, roszczenia, obawy lub pytania dotyczące produktów stron trzecich należy kierować do tych stron.

SEKCJA 9 – KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW, OPINIE I INNE ZGŁOSZENIA

Jeśli na naszą prośbę użytkownik prześle określone materiały (na przykład prace konkursowe) lub bez naszej prośby prześle kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, czy to online, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub w inny sposób (zwane łącznie „komentarzami”), użytkownik zgadza się, że możemy w dowolnym czasie i bez ograniczeń edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać w dowolnym środowisku wszelkie komentarze przekazane nam przez użytkownika. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani do (1) utrzymywania komentarzy w tajemnicy; (2) wypłacania wynagrodzenia za komentarze; ani (3) odpowiadania na komentarze.

Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które według naszego wyłącznego uznania są niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, zniesławiające, oszczercze, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób niestosowne bądź naruszają własność intelektualną jakiejkolwiek strony lub niniejsze Warunki Korzystania z Usługi.

Zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, danych osobowych ani innych praw osobistych lub własnościowych. Zgadzasz się również, że Twoje komentarze nie będą zawierać oszczerstw ani innych niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych materiałów, ani też wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Serwisu lub powiązanej z nim strony internetowej. Użytkownik nie może używać fałszywego adresu e-mail, podawać się za kogoś innego niż jest, ani w inny sposób wprowadzać nas lub osób trzecich w błąd co do pochodzenia komentarzy. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie komentarze i ich dokładność. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za komentarze zamieszczane przez Ciebie lub osoby trzecie.

SEKCJA 10 – DANE OSOBOWE

Przekazywanie danych osobowych przez użytkownika za pośrednictwem sklepu jest regulowane przez naszą Politykę Prywatności. Aby zapoznać się z naszą Polityką Prywatności.

SEKCJA 11 – BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA

Czasami na naszej stronie lub w Usłudze mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą dotyczyć opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za wysyłkę produktów, czasu transportu i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć, a także do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na powiązanej stronie internetowej są nieścisłe, w dowolnym momencie i bez uprzedzenia (w tym po złożeniu zamówienia przez użytkownika).

Nie mamy obowiązku aktualizowania, zmieniania ani wyjaśniania informacji zawartych w Serwisie lub na powiązanej stronie internetowej, w tym między innymi informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Żadna określona data aktualizacji lub odświeżenia zastosowana w Usłudze lub na powiązanej stronie internetowej nie powinna być traktowana jako wyznacznik, że wszystkie informacje w Usłudze lub na powiązanej stronie internetowej zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.

SEKCJA 12 – NIEDOZWOLONE UŻYCIA

Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach korzystania z usługi, użytkownikowi zabrania się korzystania z witryny lub jej zawartości:

(a) w celach niezgodnych z prawem;
(b) w celu nakłaniania innych osób do wykonywania lub uczestniczenia w jakichkolwiek działaniach niezgodnych z prawem;
(c) w celu naruszenia jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych przepisów, zasad, ustaw lub lokalnych rozporządzeń;
(d) w celu naruszenia lub pogwałcenia naszych praw własności intelektualnej lub praw własności intelektualnej innych osób;
(e) nękania, znęcania się, obrażania, krzywdzenia, zniesławiania, pomawiania, dyskredytowania, zastraszania lub dyskryminowania ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, narodowość lub niepełnosprawność;
(f) podawania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji;
(g) zamieszczania lub przesyłania wirusów lub innego rodzaju złośliwych kodów, które będą lub mogą być wykorzystane w jakikolwiek sposób, który wpłynie na funkcjonalność lub działanie Serwisu lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu;
(h) gromadzenia lub śledzenia danych osobowych innych osób;
(i) do spamowania, wyłudzania informacji, pharmingu, podszywania się, spiderowania, crawlowania lub scrape’u;
(j) w celach obscenicznych lub niemoralnych; lub
(k) do ingerowania lub obchodzenia zabezpieczeń Serwisu lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Serwisu lub powiązanej z nim witryny internetowej w przypadku naruszenia któregokolwiek z zakazanych sposobów korzystania.

SEKCJA 13 – ODRZUCENIE GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie gwarantujemy, nie oświadczamy ani nie zapewniamy, że korzystanie z naszego serwisu będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów.

Nie gwarantujemy, że wyniki, które można uzyskać w wyniku korzystania z serwisu, będą dokładne lub wiarygodne.
Zgadzasz się, że od czasu do czasu możemy usunąć usługę na czas nieokreślony lub anulować ją w dowolnym momencie, bez uprzedzenia.
Wyraźnie zgadzasz się, że korzystasz z usługi lub nie możesz z niej korzystać na swoje wyłączne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi dostarczane użytkownikowi za pośrednictwem usługi są (z wyjątkiem przypadków wyraźnie przez nas określonych) dostarczane „tak jak są” i „tak jak są dostępne” do użytku użytkownika, bez jakichkolwiek oświadczeń, gwarancji lub warunków, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji lub warunków przydatności handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu i nienaruszalności.

W żadnym wypadku firma MioMat, jej dyrektorzy, członkowie zarządu, pracownicy, podmioty powiązane, agenci, wykonawcy, stażyści, dostawcy, usługodawcy ani licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek urazy, straty, roszczenia ani za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, szczególne lub wtórne szkody wszelkiego rodzaju, w tym, bez ograniczeń, utratę zysków, utratę przychodów, utratę oszczędności, utratę danych, koszty zastępstwa lub inne podobne szkody, niezależnie od tego, czy ich podstawą jest umowa, delikt (w tym zaniedbanie), odpowiedzialności obiektywnej lub innej, wynikającej z korzystania z usługi lub produktów uzyskanych za pośrednictwem usługi, lub w przypadku innych roszczeń związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem z usługi lub produktu, w tym, ale nie wyłącznie z błędami lub pominięciami w jakiejkolwiek treści, lub z jakąkolwiek stratą lub szkodą jakiegokolwiek rodzaju poniesioną w wyniku korzystania z usługi lub jakiejkolwiek treści (lub produktu) opublikowanej, przekazanej lub w inny sposób udostępnionej za pośrednictwem usługi, nawet jeśli użytkownik został poinformowany o możliwości ich wystąpienia.

Ponieważ niektóre państwa lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, w takich państwach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

SEKCJA 14 – ODSZKODOWANIE

Użytkownik zgadza się wynagrodzić, bronić i zwolnić z odpowiedzialności firmę MioMat i jej podmioty macierzyste, zależne, stowarzyszone, partnerów, członków zarządu, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, praktykantów i pracowników, w przypadku jakichkolwiek roszczeń lub żądań, w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej, wniesionych przez jakąkolwiek stronę trzecią w związku z lub wynikających z naruszenia przez użytkownika niniejszego Regulaminu lub dokumentów, które zawierają odniesienia do niego, lub naruszenia przez użytkownika jakiegokolwiek prawa lub praw strony trzeciej.

SEKCJA 15 – WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków Korzystania z Usług zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie będzie mimo to egzekwowane w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za oddzieloną od niniejszych Warunków Korzystania z Usług, przy czym takie stwierdzenie nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

SEKCJA 16 – ROZWIĄZANIE UMOWY

Obowiązki i zobowiązania stron powstałe przed datą rozwiązania umowy pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy dla wszystkich celów.

Niniejsze Warunki korzystania z usługi obowiązują do czasu wypowiedzenia ich przez Użytkownika lub przez nas. Użytkownik może wypowiedzieć niniejsze Warunki korzystania z usługi w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chce już korzystać z naszych Usług lub zaprzestając korzystania z naszej witryny.

Jeśli według naszej wyłącznej oceny nie zastosujesz się lub podejrzewamy, że nie zastosowałeś się do któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszych Warunków Korzystania z Usług, możemy również rozwiązać z tobą umowę w dowolnym momencie bez uprzedzenia, a ty pozostaniesz odpowiedzialny za wszystkie kwoty należne do dnia rozwiązania umowy włącznie; i/lub odpowiednio możemy odmówić ci dostępu do naszych Usług (lub ich części).

SEKCJA 17 – CAŁOŚĆ UMOWY

Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu nie oznacza zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia.

Niniejszy Regulamin oraz wszelkie polityki i zasady operacyjne opublikowane przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do Usługi stanowią całość umowy i porozumienia między nami a Użytkownikiem i regulują korzystanie z Usługi przez Użytkownika, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikaty i propozycje, ustne lub pisemne, między Użytkownikiem a nami (w tym, między innymi, wszelkie wcześniejsze wersje Regulaminu).

Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszego Regulaminu nie będą interpretowane na niekorzyść strony sporządzającej tekst.

SEKCJA 18 – PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejszy Regulamin oraz wszelkie odrębne umowy, na podstawie których świadczymy na rzecz Użytkownika Usługi, podlegają prawu właściwemu i są interpretowane zgodnie z tym prawem.

SEKCJA 19 – ZMIANY W WARUNKACH KORZYSTANIA Z USŁUGI

Z najbardziej aktualną wersją Warunków korzystania z usługi można zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie.

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków Korzystania z Usług poprzez publikowanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Obowiązkiem użytkownika jest okresowe sprawdzanie naszej witryny pod kątem wprowadzonych zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej strony internetowej lub Usługi po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach Korzystania z Usług oznacza akceptację tych zmian.

SEKCJA 20 – INFORMACJE KONTAKTOWE

Pytania dotyczące Warunków Korzystania z Usług należy kierować na email [email protected].